Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν.4369/2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.