Ανακοίνωση για τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις