Έγκριση των από 30.8.2017, 26.9.2017 και 13.10.2017 πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης της με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. 2605/24.7.2017 (και με ΑΔΑ: Ω505ΟΡΡΠ-ΒΥΞ και ΑΔΑΜ: 17PROC001742810) προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για ένα (1) έτος