Έγκριση του από 28.03.2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ. 649/13.02.2019 (με ΑΔΑ: 6ΡΩ3ΟΡΡΠ-2ΕΠ και ΑΔΑΜ: 19PROC004457519) Συνοπτικού Διαγωνισμού