Άρθρα – Το ζήτημα των συγχωνεύσεων και διασπάσεων – Άρθρο 54 ν. 4172/2013