Άρθρα – Νέο καθεστώς από 1.1.2019 απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων – Λογιστική αντιμετώπισή τους από πλευράς ΕΛΠ και φορολογική από πλευράς φορολογίας εισοδήματος

Ελληνικα