Άρθρα – Εφαρμογή του νέου καθεστώτος από 1.1.2019 απαλλαγής από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους (σχετ. η Ε.2012/2019 ΑΑΔΕ)