Άρθρα – Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020