Άρθρα – Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση ή εισαγωγή αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ’ αυτά – Εφοδιασμοί, μισθώσεις αεροσκαφών – Αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες – Λοιπά θέματα

Ελληνικα