Άρθρα – Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης – Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών