Δεύτερη παροχή διευκρινήσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, για ένα (1) έτος (Προκήρυξη: Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 452.19.02.2020), ύστερα από αιτήματα υποψήφιων οικονομικών φορέων

Ελληνικα