725/3.8.2015 (ΦΕΚ Β’ 1968/11.9.2015) Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007