Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2017 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ ́ παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε . ;

Ελληνικα