Απόφαση Δ.Σ. 1/756/18.5.2016 (ΦΕΚ Β/1781/17.6.2016) «Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012»