Απόφαση ΔΣ 4/804/21.12.2017_Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)_ΦΕΚ Β 4655/29.12.2017