ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 747/11.1.2016 ΦΕΚ Β/292/12.2.2016 – Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών της ATTICA BANK A.T.E. που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών