Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Οργανωμένων Αγορών

Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Οργανωμένων Αγορών

Οι εξειδικευμένες γνώσεις του γραφείου μας στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου και του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες μας σε σχέση όχι μόνο με το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά και σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει επιτρέψει στο γραφείο μας να επικεντρωθεί όχι μόνο σε ζητήματα παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού, αλλά και σε σύγχρονες μορφές πίστωσης, όπως χρηματοδοτικές μισθώσεις εξοπλισμού και ακινήτων, ομολογιακά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις, δάνεια με κάλυψη εγγυητικών (back to back πιστώσεις), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές κλπ.