Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας την εμπειρία αλλά και τις γνώσεις, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε θέματα εταιρικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα έχει τα απαιτούμενα εφόδια και την απαιτούμενη οργάνωση, ώστε να παρέχει συνεχή υποστήριξη με παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρίες σε σχέση με τις τρέχουσες συμβατικές σχέσεις τους με τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες, τους προμηθευτές και τους διανομείς τους.  Το γραφείο μας προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και επεξηγώντας με σαφήνεια στον εντολέα μας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υπαρχουσών εταιρικών μορφών.