Δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών

Δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών

Στον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών, η συμβολή του γραφείου μας συνίσταται πρωτίστως στην παροχή νομικής υποστήριξης των πελατών μας κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών, από την κατάθεση του φακέλου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών έως και την κατακυρωτική απόφαση και τις διαδικασίες που αναφύονται κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.