Δίκαιο Ανταγωνισμού και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Ανταγωνισμού και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οι σπουδές των στελεχών του γραφείου μας σε θέματα εμπορικού δικαίου αλλά και η μακρόχρονη ενασχόληση μας με εταιρίες ηγέτιδες στους κλάδους τους, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλές και νομικές υπηρεσίες και σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού. Στο αντικείμενο πρακτικής ειδίκευσης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), όπως, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και η έρευνα μονοπωλίων, ο έλεγχος (προληπτικός – κατασταλτικός) νομιμότητας συμφωνιών – συμπράξεων εταιριών, ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, συγκριτικής και παραπλανητικής διαφήμισης.

Εξάλλου, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και την κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, όπως και τη χορήγηση εθνικού ή/και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.