Νόμο 4093 περί απολύσεων

Νόμο 4093 περί απολύσεων

Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α΄ 222 Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο πλαίσιο κινητικότητας του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Επίσης αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ο.Τ.Α και των δικαστικών υπαλλήλων. Τέλος καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες και ειδικότητες, περιορίζονται οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων και ρυθμίζεται η διάρκεια ισχύος των πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016