Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Ο Νόμος 4072/2012 με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  την 11-4-2012 (ΦΕΚ Α-86/11.04.2012)
Κατεβάστε τον Νόμο 4072/2012 ΕΔΩ απευθείας από την ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου σε μορφή (.pdf) ΦΕΚ.
Διαβάστε στη συνέχεια ποια από τα διατιθέμενα αρχεία νομοθεσίας ενημερώθηκαν με τις τροποποιήσεις του Ν.4072/2012.

Ν.3229/2004 (ΦΕΚ Α-38/ 10.2.2004)
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.

Ν.3863 /2010 (ΦΕΚ Α΄-115/15.07.2010)
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Ν.3986/2011 ΦΕΚ Α-152/ 01.07.2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Π.Δ.283/1985 (ΦΕΚ Α-106/23-31.05.1985)
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ(Άρθρα 134-473)

Ν.3431/2006 (ΦΕΚ A 13/13.2.2006)
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005) 
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α-180/22.08.2011)
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α-66/31-3-2011)
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Ν.3900/2010  (ΦΕΚ 213/Α/17.12.2010)
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ Α΄ 126/ 19.06.1995)
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών.

Ν.4043/2012 – ΦΕΚ Α-25/3.2.2012
Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης  και άλλες διατάξεις.