Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – μηδενικές καταβολές

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – μηδενικές καταβολές

Με την υπ. αριθ. 721/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας έγινε δεκτή η αίτηση συνταξιούχου (εντολέας μας) για δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή από τα χρέη δυνάμει του Ν. 3869/2010 («υπερχρεωμένα νοικοκυριά»). Με την ανωτέρω απόφαση ρυθμίστηκαν οι οφειλές του αιτούντος με μηδενικές καταβολές επί οκταετία και εξαίρεση από τη διαδικασία ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας του. Ταυτοχρόνως διατάχθηκε η ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του αιτούντος και ορίστηκε εκκαθαριστής. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του αιτούντος (μακροχρόνια σοβαρή ασθένεια, ανεπαρκή εισοδήματα κλπ) επισημαίνοντας ότι τυχόν ορισμός χρηματικών δόσεων για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τη διαδικασία ρευστοποίησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα υποχρέωνε τον αιτούντα σε ανέχεια, με αποτέλεσμα στην περίπτωσή του να πλήττεται καίρια η αξία του ανθρώπου και μάλιστα μέσω έκδοσης δικαστικής απόφασης, γεγονός που θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 2§1 του Συντάγματος που επιτάσσει ότι πρωταρχική υποχρέωση της οργανωμένης Πολιτείας είναι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου.