Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ)

Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ)

Με την υπ. αριθ. 10344/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά έγινε δεκτή αίτηση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας (εντολέας μας) για άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ). Με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι η υποβολή σχετικής αίτησης από αθλητική ανώνυμη εταιρία δεν παραβιάζει το άρθρο 35§1 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ). Μολονότι το τελευταίο προβλέπει ότι η επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή και ερμηνεία του ΚΑΠ και του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ πρέπει να επιλύεται μόνον από τα θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι οι κανονισμοί που καταρτίζονται από την αθλητική ομοσπονδία κάθε αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης (συνεπώς και το άρθρο 35§1 του ΚΑΠ), ως κανόνες θεσπιζόμενοι από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν στο χώρου του ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς δεν έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες έχουν ισχύ αναγκαστικού δικαίου. Κατόπιν τούτου έκανε δεκτή την αίτηση της ανωτέρω εταιρίας και άνοιξε τη διαδικασία εξυγίανσης.