Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω παραβίασης προληπτικών μέτρων

Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω παραβίασης προληπτικών μέτρων

Με τις υπ. αριθ. 1084/2013 και 21995/2012 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου έγιναν δεκτές ανακοπές και αντίστοιχα ακυρώθηκαν διαταγές πληρωμής τραπεζών σε βάρος εταιριών (εντολείς μας) υπέρ των οποίων είχαν διαταχθεί προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Το Δικαστήριο σε αμφότερες τις περιπτώσεις έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι μετά την υποβολή αίτησης εξυγίανσης και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των πιστωτών και ότι στο περιεχόμενο της ανωτέρω αναστολής εμπίπτει τόσο η έκδοση όσο και η επίδοση διαταγής πληρωμής.