Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης

Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης

Με την υπ. αριθ. 2692/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής τράπεζας σε βάρος ανώνυμης βιοτεχνικής εταιρίας (εντολέας μας), καθόσον κρίθηκε αβέβαιη και ανεκκαθάριστη η απαίτηση της τράπεζας, τη στιγμή που στηριζόταν σε εκτοκισμό και ανατοκισμό της μετακυλισθείσας στο δανειολήπτη εισφοράς του Ν. 128/75. Η ανωτέρω απόφαση έκρινε ότι είναι επιτρεπτός μόνον ο ανατοκισμός καθυστερούμενων τόκων και όχι ο ανατοκισμός προμηθειών και εξόδων, ακόμη και εάν τούτο έχει προβλεφθεί συμβατικά, καθώς μια τέτοια σύμβαση είναι ευθέως αντίθετη στο άρθρο 8§6 του Ν. 1083/1980 και στις διατάξεις των άρθρων 174, 178 και 179 ΑΚ. Η ανωτέρω απόφαση επισήμανε ότι ακόμη και με τελεολογική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων το συμπέρασμα είναι ίδιο, ενόψει του γεγονότος ότι κάθε απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής που θεσπίζει εξαίρεση πρέπει να ερμηνεύεται στενά.