Τομείς Δραστηριότητας

Οι τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου Αργυριάδης είναι εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, δίκαιο τεχνολογίας-πληροφοριών, πνευματική ιδιοκτησία, ασφαλιστικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, δημόσιο-διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας την εμπειρία αλλά και τις γνώσεις, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε θέματα εταιρικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα έχει τα απαιτούμενα εφόδια και την απαιτούμενη οργάνωση, ώστε να παρέχει συνεχή υποστήριξη με παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρίες σε σχέση με τις τρέχουσες συμβατικές σχέσεις τους με τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες, τους προμηθευτές και τους διανομείς τους.  Το γραφείο μας προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και επεξηγώντας με σαφήνεια στον εντολέα μας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υπαρχουσών εταιρικών...

Περισσότερα

Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Μέσα από την κατανόηση που η ομάδα μας επιδεικνύει στις νομοθετικές, ρυθμιστικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη στεκόμαστε αρωγοί και κοινωνοί των προσπαθειών του επιχειρηματία – εντολέα μας σε ζητήματα αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (εξυγίανση εμπορικών επιχειρήσεων και αντιμετώπισης υπερχρέωσης φυσικών προσώπων) αλλά και σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Η πολύχρονη ενασχόληση του επικεφαλής της ομάδας, Αργύρη Αργυριάδη με τις προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (εξυγίανση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων), αλλά και με την πτώχευση εταιριών, καθιστά το γραφείο μας έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας για την εξυγίανση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο μας έχει καταφέρει χάρη στην ενδελεχή ενασχόληση με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει, στις γνώσεις της επί των οικονομικών και φορολογικών ζητημάτων και στις ικανότητες διαμεσολάβησης που επιδεικνύει στην πράξη να επιτύχει το άνοιγμα – αλλά το σπουδαιότερο – και την επικύρωση πολλών σχεδίων εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99 ΠτΚ), δίνοντας με τον τρόπο αυτό μία ελπιδοφόρα πορεία στις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν. Χάρη στο αυτοτελές οργανωμένο τμήμα που ασχολείται με υποθέσεις υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, αλλά και στην ευαισθησία με την οποία χειρίζεται τις υποθέσεις αυτού του είδους, η ομάδα μας είναι σε θέση να διεκπεραιώνει με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο υποθέσεις περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων. Αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα του εμπορίου και είμαστε περήφανοι για την ευθεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν, αλλά ταυτόχρονα και για την παροχή σε βάθος νομικών συμβουλών στους πελάτες μας, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους και να μπορούν να διαχειρίζονται με επάρκεια ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό...

Περισσότερα

Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Οργανωμένων Αγορών

Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Οργανωμένων Αγορών

Οι εξειδικευμένες γνώσεις του γραφείου μας στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου και του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες μας σε σχέση όχι μόνο με το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά και σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει επιτρέψει στο γραφείο μας να επικεντρωθεί όχι μόνο σε ζητήματα παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού, αλλά και σε σύγχρονες μορφές πίστωσης, όπως χρηματοδοτικές μισθώσεις εξοπλισμού και ακινήτων, ομολογιακά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις, δάνεια με κάλυψη εγγυητικών (back to back πιστώσεις), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές...

Περισσότερα

Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις

Η ομάδα μας με επικεφαλής τον Αργύριο Αργυριάδη, με γνώση και πολύχρονη εμπειρία επί των ζητημάτων του εμπορικού δικαίου είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Μέσα από την κατανόηση του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου του εμπορικού δικαίου, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς κλάδους του ελληνικού δικαϊκού συστήματος, το γραφείο μας είναι σε ιδανική θέση να παράσχει αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών αρχών ή των διαιτητικών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπούμε δικαστικώς και εξωδίκως ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρήσεων: από εταιρίες με πολυεθνική δραστηριότητα, εισηγμένες σε ημεδαπές ή αλλοδαπές οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια), μέχρι ατομικές επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε δίπλα στον εντολέα μας σε θέματα εμπορικών συμφωνιών είτε πρόκειται για συνήθεις εμπορικές συμβάσεις (πχ συμβάσεις εμπορικής διανομής, εμπορικής αντιπροσωπείας, franchising, leasing, factoring, forfaiting, σύμβαση πρακτορείας κλπ) είτε για εξαγορές και συγχωνεύεις...

Περισσότερα

Δίκαιο Ανταγωνισμού και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Ανταγωνισμού και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οι σπουδές των στελεχών του γραφείου μας σε θέματα εμπορικού δικαίου αλλά και η μακρόχρονη ενασχόληση μας με εταιρίες ηγέτιδες στους κλάδους τους, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλές και νομικές υπηρεσίες και σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού. Στο αντικείμενο πρακτικής ειδίκευσης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), όπως, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και η έρευνα μονοπωλίων, ο έλεγχος (προληπτικός – κατασταλτικός) νομιμότητας συμφωνιών – συμπράξεων εταιριών, ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, συγκριτικής και παραπλανητικής διαφήμισης. Εξάλλου, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και την κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, όπως και τη χορήγηση εθνικού ή/και ευρωπαϊκού διπλώματος...

Περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Ο συγκεκριμένος τομέας του γραφείου μας, υπό την καθοδήγηση του Αθανάσιου Αργυριάδη (οικονομολόγου – πρώην στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών) έχει να επιδείξει ιδιαίτερες επιτυχίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο (επιλογή εταιρικού τύπου, αντιμετώπιση ζητημάτων λογιστικών διαφορών, νομική υποστήριξη λογιστηρίων επιχειρήσεων κλπ) όσο και σε δικαστικό ενώπιον των διοικητικών – φορολογικών δικαστηρίων. Το γραφείο μας εκπροσωπεί τους εντολείς μας και στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, όπως εκάστοτε ρυθμίζεται (τελευταία τροποποίηση με το Ν....

Περισσότερα

Αστικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

Στον ευρύτερο τομέα του αστικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει διαφορές που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δανειακές, αγοραπωλησίες, δωρεές, συμβάσεις έργου κ.λ.π), υποθέσεις ευθύνης από αυτοκίνητα, ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, μισθωτικές διαφορές (προστασία οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, αναπροσαρμογή μισθώματος κλπ), διαφορές από οροφοκτησία, οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, προστασία της νομής και της...

Περισσότερα

Δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών

Δίκαιο δημοσίων έργων και προμηθειών

Στον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών, η συμβολή του γραφείου μας συνίσταται πρωτίστως στην παροχή νομικής υποστήριξης των πελατών μας κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών, από την κατάθεση του φακέλου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών έως και την κατακυρωτική απόφαση και τις διαδικασίες που αναφύονται κατά το στάδιο εκτέλεσης της...

Περισσότερα

Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές  όπως διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις, εργατικά ατυχήματα και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών –...

Περισσότερα

Δίκαιο Πληροφορικής (Internet & Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Δίκαιο Πληροφορικής (Internet & Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Το δίκαιο της Πληροφορικής (άλλως το δίκαιο του  Internet και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου) αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου, η μελέτη του οποίου απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και αδιάλειπτη εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Το γραφείο μας αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα που άπτονται τόσο του κυβερνοχώρου, όπως ζητήματα σχετικά με τις νομικές διαστάσεις της λειτουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (website), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet, την ευθύνη των τεχνικών διαμεσολαβητών, όπως των Παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSP’s) και των Παρόχων Πρόσβασης (Access Providers),  την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως την προστασία του καταναλωτή στις συμβάσεις μέσω Internet και τη φορολογική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Αργύρης Αργυριάδης εκπροσώπησε το 2008 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις) 42 Ελληνικές επιχειρήσεις που θίγονταν από τις νομοθετικής πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τα ηλεκτρονικά παίγνια (internet games) επιτυγχάνοντας την άμεση παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών και την ακύρωση των σχεδίων της τότε...

Περισσότερα

Ποινικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια. Το γραφείο μας διαθέτει ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, εγκλημάτων φοροδιαφυγής, σε θέματα σχετικά με την ποινική ευθύνη των ιατρών, καθώς και σε υποθέσεις ηλεκτρονικού...

Περισσότερα

Δίκαιο ακινήτων

Δίκαιο ακινήτων

Αγορά ακινήτων  στην Ελλάδα από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης   Βάσει των άρθρων 25 παρ.1 και 26 παρ.2 του Νόμου 1892/1990, τα οποία τροποποιήθηκαν με το άρθρο 114 του Νόμου 3978/2011 απαγορεύεται σε αλλοδαπούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) η αγορά γης και η απόκτηση οποιουδήποτε εν γένει εμπράγματου δικαιώματος σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες, χωρίς προηγούμενη χορήγηση σχετικής άδειας από το Ελληνικό Κράτος. Ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται πλέον: οι τέως νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως νομού Σερρών. Με το άρθρο 114 του Νόμου 3978/2011 αποχαρακτηρίζονται από «παραμεθόριες» αρκετές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, μεταξύ των οποίων είναι η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, όπου μπορεί πλέον κάθε αλλοδαπό (νομικό ή φυσικό) πρόσωπο να αποκτήσει ακίνητη περιουσία. Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4146/13 προστέθηκε το Άρθρο 36 Α στο Ν.3386/05. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.  Του ανωτέρω πλεονεκτήματος της χορήγησης άδειας διαμονής απολαύουν και τα μέλη της οικογένειάς του παραπάνω υπηκόου (ήτοι σύζυγος και ανήλικα τέκνα) στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Το γραφείο μας  -σε συνεργασία με έμπειρο συμβολαιογραφικό γραφείο- αναλαμβάνει το χειρισμό ολόκληρης της διαδικασίας έως την κατάρτιση των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν: 1. Διαβατήριο της χώρας προέλευσης ή νόμιμη Άδεια Διαμονής, 2. η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τις ελληνικές φορολογικές αρχές και 3. Υπεύθυνη Δήλωση που να μας εξουσιοδοτεί να εκδώσουμε το ΑΦΜ και να ορίζει και...

Περισσότερα