Ειδήσεις

4438/2016

Νόμος 4438/2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών Source: taxheaven.gr Πρόσφατοι...

Περισσότερα

Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Αυγούστου

Τα έντυπα εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013 για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα (Παράρτημα Α΄ ΠΟΛ.1036/2015), καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Παράρτημα Β΄ ΠΟΛ.1036/2015) συνυποβάλλονται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που ορίζεται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8 Β΄/08.01.2014), η οποία, βάσει της ίδιας ΠΟΛ., υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.Σε περίπτωση μη διενέργειας παρακράτησης φόρου, κατ” εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, η εγγύηση κατατίθεται χειρόγραφα από τον υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), μέχρι το χρόνο υποβολής του πιο πάνω εντύπου, στον αντίστοιχο πίνακα του οποίου συμπληρώνονται τα σχετικά με την εγγυητική επιστολή στοιχεία.Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής, με τα οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων έχουν ως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α΄ και Β΄ στην ΠΟΛ.1036/2015Τα πιο πάνω έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση.Τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο, αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον υπόχρεο και επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης.Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.Τα ίδια ως άνω έντυπα χρησιμοποιούνται και για την επιστροφή του ποσού φόρου σε περίπτωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση στην Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος. Ο φόρος επιστρέφεται, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον σχετικό πίνακα του πιο πάνω εντύπου.Σχετικές διατάξεις:Άρθρο 63 ν.4172/2013ΠΟΛ 1036/2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.ΠΟΛ.1012/2014 Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013ΠΟΛ.1011/2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 Source: taxheaven.gr Προθεσμίες...

Περισσότερα

Data Communication: Ημερίδες ενημέρωσης για λογιστικά γραφεία 01-03/11/2017 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά

Γνωρίστε το Λογιστικό Γραφείο του Αύριο… Σήμερα! DC Scan4you: Η βραβευμένη παγκόσμια καινοτομία αυτόματης ενημέρωσης των εγγραφών με ένα απλό σκανάρισμα των παραστατικών DC Link4all: Πλήρης διασύνδεση με το ταμειακό σύστημα του πελάτη σας Professional Services: Ολοκληρωμένη λύση για Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερους Επαγγελματίες 30 χρόνια μαζί με το Λογιστή Βραβεύουμε τους πελάτες που μας εμπιστεύονται πάνω από 20 χρόνια Απαντάμε στις απορίες σας και σας βοηθάμε να εργαστείτε πιο παραγωγικά! Εκδηλώσεις 1ης εβδομαδας Ηράκλειο 01.11.2017 | CAPSIS ASTORIA HERAKLEION | Πλ.Ελευθερίας 11 Ρέθυμνο 02.11.2017 | OLYMPIC PALLADIUM | Θεμιστοκλή Μοάτσου 42 Χανιά 03.11.2017 | SAMARIA HOTEL | Πλατεία 1866 Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα Λογιστικά Γραφεία! Δείτε περισσότερα εδώ! Δηλώστε τώρα συμμετοχή εδώ! Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του ν. 4484/2017

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με τη διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ” επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του ν.4484/2017, κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ2017 με την οποία γίνονται γνωστά τα εξής:Σε συνέχεια του υπ” αριθμ. ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017/14.9.2017 εγγράφου σύμφωνα με το οποίο η εκκαθάριση της δήλωσης των κατ” επάγγελμα αγροτών πάντα θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς τη διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων των κατ” επάγγελμα αγροτών:- Μετά την αποστολή e-mails στους φορολογουμένους που έχουν υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 31/10/2017 λόγω διαφοροποίησης των αρχείων του ΥπΑΑΤ, για όσους φορολογουμένους υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αρχεία του ΥπΑΑΤ, αυτή θα εκκαθαρίζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.4174/2013 και το άρθρο 75 του ν.4484/2017. – Για τις περιπτώσεις όπου, για οποιονδήποτε λόγο, οι φορολογούμενοι δεν προβαίνουν σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, όπως οφείλουν, κατόπιν των επικαιροποιημένων αρχείων του ΥπΑΑΤ, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για την διαχείριση των απαραίτητων τροποποιητικών δηλώσεων των εν λόγω αγροτών σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της (επικαιροποιημένα αρχεία του ΥπΑΑΤ) κατ εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν.4174/2013.Τα αναφερόμενα πιο πάνω ισχύουν ανάλογα και για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη και έχουν εκκαθαριστεί από τις Δ.Ο.Υ.Δείτε την εγκύκλιο ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ 2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Κ.Κόλλιας - Το 2018 είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε τους στόχους.

Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Σαββατοκύριακο με δράση» μίλησε ο Πρόεδρος του Οικ.επιμελητηρίου Ελλάδος για τον ΕΝΦΙΑ , την υπερφορολόγηση αλλά και για τους δείκτες της οικονομίας το 2018.Δείτε αναλυτικά τι ειπώθηκε στην εκπομπή. Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Παράνομη διάκριση εις βάρος των γυναικών ρύθμιση που προβλέπει ορισμένο ελάχιστο ανάστημα, ανεξαρτήτως φύλου, ως προϋπόθεση για την κατάταξη σε σχολή της αστυνομίας

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε Ελληνίδα η οποία προσέφυγε κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως η οποία προβλέπει προϋπόθεση ελάχιστου αναστήματος για τη συμμετοχή υποψηφίων στον διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Η προκήρυξη αυτή περιείχε όρο, ο οποίος επαναλάμβανε διάταξη ελληνικού νόμου που προβλέπει ότι όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. Η αίτηση της Μαρίας-Ελένης Καλλίρη για συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό κατάταξης σπουδαστών απορρίφθηκε, επειδή δεν είχε το απαιτούμενο ελάχιστο ανάστημα.Στη συνέχεια, η Μ.-Ε. Καλλίρη άσκησε αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί διάκριση λόγω φύλου. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την απόφαση, κρίνοντας ότι η ελληνική νομοθεσία δεν ήταν σύμφωνη με την συνταγματική αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άσκησαν έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο αυτό ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν το δίκαιο της Ένωσης1 αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει κοινή προϋπόθεση αναστήματος για όλους τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, στον διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές.Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο καθορισμός ελάχιστου αναστήματος κοινού για όλους τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, αποτελεί έμμεση διάκριση, δεδομένου ότι θέτει σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών.Πλην όμως, μια τέτοια ρύθμιση δεν συνιστά έμμεση διάκριση, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις των οποίων τη συνδρομή οφείλει να εξακριβώσει ο εθνικός δικαστής: 1) η ρύθμιση πρέπει να δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό, όπως η εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών2, και 2) τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να είναι πρόσφορα και αναγκαία.Ως προς το ζήτημα αυτό, μολονότι ομολογουμένως ορισμένα αστυνομικά καθήκοντα ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση σωματικής δύναμης και να προϋποθέτουν ιδιαίτερη φυσική κατάσταση,εντούτοις ορισμένα άλλα αστυνομικά καθήκοντα, όπως η συνδρομή προς τους πολίτες ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν φαίνεται να απαιτούν σημαντική σωματική προσπάθεια.Εξάλλου, ακόμη και αν υποτεθεί ότι για όλα τα καθήκοντα της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτείται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται κατ” ανάγκην με ορισμένο ελάχιστο ανάστημα. Εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός διασφάλισης της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής της αστυνομίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέτρα που θα συνεπάγονταν λιγότερα μειονεκτήματα για τις γυναίκες, όπως η προκαταρκτική επιλογή των υποψηφίων βάσει των σωματικών ικανοτήτων τους.Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Συμφωνεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσιοποίησε τη Γνωμοδότησή της σχετικά με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Η Αρχή συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. (θ”) και (ιγ”) του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, α) σχετικά με το ζήτημα εάν συνάδει με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα η δημοσιοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ονοματεπωνύμων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και πλέον ισχύουν, και β) επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υποβλήθηκε στην Αρχή.Η Αρχή κρίνει ότι το μέτρο της δημοσιοποίησης και μάλιστα στο Διαδίκτυο από την ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, καταλόγου οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο επέλεξε ο Έλληνας νομοθέτης (με την εισαγωγή των κρίσιμων ρυθμίσεων του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011) ως καταρχήν πρόσφορο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος, σε περίοδο δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, συνιστά μία συνταγματικώς ανεκτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αναφερομένων προσώπων, η οποία δεν εξέρχεται των ορίων της προσφορότητας και της αναγκαιότητας και, συνεπώς, δεν έρχεται σε αντίθεση προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος, οι οποίοι κατοχυρώνουν το δικαίωμα του ατόμου στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, και, ειδικότερα, προς τα άρθρα 2 παρ. 1, 9Α και 25 παρ. 1 του Συν/τος, 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 της ΕΣΔΑ, 6 παρ. 1 στοιχ. (γ”) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 9 παρ. 2 της Σύμβασης 108 (1981) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απαιτείται όμως η αξιολόγηση της εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου προκειμένου να κριθεί η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Προς τούτο, η ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να συγκεντρώσει αξιόπιστα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την ουσιαστική αποτίμηση του μέτρου της δημοσιοποίησης οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τα οποία να καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών-ώστε να προκύπτει επαρκώς η συμβολή της επεξεργασίας αυτής στην επίτευξη του προαναφερόμενου έργου δημοσίου συμφέροντος και εμπίπτοντος στην άσκηση δημοσίας εξουσίας, και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην Αρχή, η οποία θα δύναται να επανεξετάσει τη νομιμότητα του μέτρου με βάση τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει κατά το χρονικό αυτό διάστημα.Δείτε τη Γνωμοδότηση υπ” αριθμ. 6/2017 (Γ/ΕΞ/7433/16-10-2017) από το φορολογικό αρχείο του κόμβου Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Πόθεν Έσχες: απάντηση των Δικ. Ενώσεων στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης

Οι δικαστικές ενώσεις της Χώρας, έκπληκτες από την πρωτοφανή εξέλιξη που έλαβε η δημοσίευση της … Source: Lawnet...

Περισσότερα

Παράταση στους πίνακες προσωπικού - Στο ΦΕΚ η απόφαση

Δημοσιεύθηκε και επίσημα στο ΦΕΚ η παράταση για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού για το 2016 Σύμφωνα με την απόφαση : Παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ” αριθμ.πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Δείτε την απόφαση 48220/Δ9.14866/18.10.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου. Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Νέο νομικό πλαίσιο για την κοινωφελή εργασία ανηλίκων

Νέο νομικό πλαίσιο για την Κοινωφελή Εργασία Ανηλίκων, ως αναμορφωτικό μέτρο, καθιερώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3647/16.10.2017).Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζονται:- τα ηλικιακά όρια των ανηλίκων και νέων στους οποίους αυτό επιβάλλεται (ανήλικοι 15-18, νέοι 18-25)- οι αρχές βάσει των οποίων υλοποιείται (αρχή της συναίνεσης, της διαπαιδαγώγησης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας),- τα προστατευτικά όρια επιβολής του μέτρου, δηλ. η προτίμηση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις γνώσεις του ανήλικου/νέου και αναπτύσσουν τις κοινωνικές του δεξιότητες,- η κατά προτεραιότητα επιλογή φορέων της τοπικής κοινωνίας στην οποία διαμένει ο ανήλικος για την εφαρμογή του μέτρου.Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ και ΚΑ) της χώρας φροντίζουν για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του φορέα εφαρμογής του μέτρου, του ανηλίκου και των γονέων του ή των εχόντων την επιμέλεια του ή του νέου.Εισάγονται για πρώτη φορά προβλέψεις για:- την επέκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτής της ΚΥΑ και σε νέους στους οποίους το μέτρο έχει επιβληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων, υλοποιείται ωστόσο μετά την ενηλικίωσή τους.- την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στο αδίκημα που έχει διαπραχθεί και αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα τα οποία δεν κοινοποιούνται στον φορέα παροχής κοινωφελούς εργασίας- τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του ανηλίκου από και προς το χώρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με επιμέλεια της αρμόδιας ΥΕΑ&ΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- τη διατήρηση ειδικού μητρώου ανηλίκων ή νέων στους οποίους επιβλήθηκε και εκτελείται το μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας από κάθε ΥΕΑ και ΚΑ- την υπαγωγή των ανηλίκων και νέων υπόχρεων σε παροχή κοινωφελούς εργασίας στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος, ως μισθωτών. Η εισφορά για την ασφάλισή τους ορίζεται σε 1% επί του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – τους φορείς υλοποίησης του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας στους οποίους συγκαταλέγονται Δήμοι, Νοσοκομεία, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δικηγορικοί Σύλλογοι κα. Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα

Ε.Αχτσιόγλου: «Υπέγραψα υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει ένα σύνολο δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία»

Δείτε την ερώτηση και την απάντηση της κας Αχτσιόγλου στη βουλή για το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Θελερίτη, θίγετε πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ιδίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Είναι γεγονός πως υπάρχει μια αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ. Το Υπουργείο Εργασίας έχει από καιρό αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε επιτελικό επίπεδο, δηλαδή, οργανωτικό, νομοθετικό, ενημέρωσης, όσο και σε επίπεδο ελεγκτικό. Κατ” αρχάς, να καταστήσω ξεκάθαρο ότι οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια αφορούν όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν εργάζονται, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή είτε έχουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε αορίστου χρόνου, είτε μίσθωσης έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν βρίσκονται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.Με αυτή την έννοια, και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της νομικής αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη έχουν πλήρη υποχρέωση να διασφαλίζουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους τους. Τώρα στο πλαίσιο της πρόληψης. Το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί τις παρεμβάσεις του τόσο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση όσο και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Για την ενημέρωση ήδη διεξάγονται σε διάφορους δήμους της χώρας ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή και για την καλύτερη συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενώ στο επίπεδο των ελέγχων έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι αυτοί.Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά στοιχεία για να αποδείξω ακριβώς αυτό, ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των ελέγχων, που διεξάγει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.Το 2014 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε 297 ελέγχους -πάντα μιλάμε για τον κλάδο δημόσιας διοίκησης και άμυνας- για την υγεία και ασφάλεια. Το 2015 πραγματοποίησε 427 ελέγχους. Δηλαδή, παρατηρείται μια αύξηση περίπου 44% στους ελέγχους, που διενεργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από το 2014 έως το 2015. Το 2016 οι έλεγχοι ήταν σε περίπου ίδιο επίπεδο με το 2015, δηλαδή, 416 έλεγχοι και 40 μηνύσεις υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτών, ενώ το 2017 ήδη το πρώτο εξάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί 299 έλεγχοι. Βλέπετε ότι ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2017 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε περισσότερους ελέγχους από ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά το 2014. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ατυχημάτων συνεχίζει να μας προβληματίζει. Είναι γεγονός πως στους δήμους παρατηρείται πολύ μεγάλη έλλειψη στη συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο έλεγχος που έγινε τον Ιούνιο του 2017 στον Δήμο Αθηναίων, τον πρώτο Δήμο της χώρας και στον οποίο υπεβλήθη μήνυση από την Επιθεώρηση Εργασίας ακριβώς, διότι δεν τηρούνταν οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.Στη δευτερολογία μου θα αναφέρω τις περαιτέρω πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνω.ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Κυρία Υπουργέ, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι το ΣΕΠΕ έχει εντατικοποιήσει τους προληπτικούς ελέγχους και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εφαρμογή της νομοθεσίας και από την μεριά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Το δεύτερο, που θα ήθελα να επισημάνω, είναι η υποχρέωση της χρήσης, -εννοώ από την μεριά των δήμων- υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να διασφαλιστεί, ότι θα λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες σε επίπεδο δήμων. Βέβαια, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ένας μεγάλος αριθμός δήμων διατηρεί αυτές τις υπηρεσίες για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη ως προς τη χρήση και την τήρηση αυτών των υπηρεσιών.Το δεύτερο, που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων από την μεριά των δήμων, είναι η παροχή μέσων ατομικής...

Περισσότερα

Αλλάζει ο τρόπος υποβολής «πόθεν έσχες» μετά την απόφαση του ΣτΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργού Source:...

Περισσότερα

Συγκεντρωτικές εγγραφές των εσόδων-εξόδων στα διπλογραφικά και απλογραφικά αρχεία

Τι ισχύει Source:...

Περισσότερα

Απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης στον Πρόεδρο της Ν.Δ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.Στ. Κοντονής απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ.Κ.Μητσοτάκη, … Source: Lawnet...

Περισσότερα

K.Κόλλιας: Την ερχόμενη εβδομάδα στην βουλή η τροπολογία για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων.

Με ανάρτηση που έκανε στο Facebook, εχθές Παρασκευή 29/9/17, ο Πρόεδρος του Οικονομικού επιμελητηρίου Κων/νος Κόλλιας, ανέφερε: Επειδή δέχομαι πλήθος ερωτημάτων από πολλούς ενδιαφερόμενους, η τροπολογία με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων παρελθόντων ετών, θα κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Source: taxheaven.gr Νέα...

Περισσότερα