Τα νέα μας

Νέα από το δικηγορικό γραφείο Αργυριάδης και Συνεργάτες

Καταχρηστική καταγγελία τράπεζας

Καταχρηστική καταγγελία τράπεζας

Με την υπ. αριθ. 15607/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής τράπεζας κατά εταιρίας εμπορίας ιατρικών ειδών (εντολέας μας), συνολικού ποσού 2.951.496€, καθόσον έκρινε καταχρηστική την καταγγελία της μεταξύ τους δανειακής σύμβασης, τη στιγμή που δεν υπήρχε υπέρβαση του πιστωτικού ορίου, δεν είχε εκδοθεί καμία άλλη διαταγή πληρωμής σε βάρος της πιστούχου εταιρίας και η απαίτηση της τράπεζας που κυμαίνονταν περίπου στα 2/5 του πιστωτικού ορίου ήταν πλήρως εξασφαλισμένη με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Η ανωτέρω απόφαση έκρινε ότι η ενάσκηση των δικαιωμάτων της τράπεζας έναντι των πιστούχων – πελατών της θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών (ΑΚ 178, 200, 288), οι οποίες επιβάλλουν – λόγω και της φύσεως της πιστωτικής σχέσης ως διαρκούς ενοχικής σχέσης ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών – την υποχρέωση πίστης και προστασίας των εν γένει συμφερόντων των πελατών της, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε υπέρμετρα επαχθής συνέπεια, ικανή να επιφέρει βλάβη στους πιστούχους. Έτσι, λοιπόν, σε περίπτωση δυσχέρειας εκπλήρωσης της παροχής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη που υπερβαίνει τα όρια της αντοχής αυτού, η καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής επιβάλει στη δανείστρια τράπεζα την υποχρέωση να ανεχθεί απόκλιση από τα συμφωνηθέντα και εύλογη καθυστέρηση, κυρίως δε όταν πρόκειται για προσωρινή αδυναμία και η αξίωση της εκτέλεσης της παροχής επιφέρει την πλήρη οικονομική καταστροφή του...

Περισσότερα

Επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 ΠτΚ)

Επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 ΠτΚ)

Laut Urteil mit Nummer 50/2013 des Landgerichts Iraklion wurde der Sanierungsplan unserer Mandantin (eine Aktiengesellschaft von Sportartikeln) mit ihren Gläubigern gerichtlich bestätigt. Mit diesem Sanierungsplan wurden die Förderungen nach 40% gekürzt (Schuldenschnitt) und der Rest wird zinsenfrei in Rahmen von den nächsten sechs Jahren in Monatsraten ausbezahlt. Die Zahlungen werden nach einem zusätzlichen Jahr anfangen. Die Gläubiger, die an diesem Sanierungsplan nicht teilnehmen, müssen die Vollstreckung ihrer Förderungen für die nächsten vier Jahre...

Περισσότερα

Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ)

Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ)

Με την υπ. αριθ. 10344/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά έγινε δεκτή αίτηση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας (εντολέας μας) για άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ). Με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι η υποβολή σχετικής αίτησης από αθλητική ανώνυμη εταιρία δεν παραβιάζει το άρθρο 35§1 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ). Μολονότι το τελευταίο προβλέπει ότι η επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή και ερμηνεία του ΚΑΠ και του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ πρέπει να επιλύεται μόνον από τα θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι οι κανονισμοί που καταρτίζονται από την αθλητική ομοσπονδία κάθε αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης (συνεπώς και το άρθρο 35§1 του ΚΑΠ), ως κανόνες θεσπιζόμενοι από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν στο χώρου του ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς δεν έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες έχουν ισχύ αναγκαστικού δικαίου. Κατόπιν τούτου έκανε δεκτή την αίτηση της ανωτέρω εταιρίας και άνοιξε τη διαδικασία...

Περισσότερα

Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω παραβίασης προληπτικών μέτρων

Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω παραβίασης προληπτικών μέτρων

Με τις υπ. αριθ. 1084/2013 και 21995/2012 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου έγιναν δεκτές ανακοπές και αντίστοιχα ακυρώθηκαν διαταγές πληρωμής τραπεζών σε βάρος εταιριών (εντολείς μας) υπέρ των οποίων είχαν διαταχθεί προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Το Δικαστήριο σε αμφότερες τις περιπτώσεις έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι μετά την υποβολή αίτησης εξυγίανσης και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των πιστωτών και ότι στο περιεχόμενο της ανωτέρω αναστολής εμπίπτει τόσο η έκδοση όσο και η επίδοση διαταγής...

Περισσότερα

Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης

Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης

Με την υπ. αριθ. 2692/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής τράπεζας σε βάρος ανώνυμης βιοτεχνικής εταιρίας (εντολέας μας), καθόσον κρίθηκε αβέβαιη και ανεκκαθάριστη η απαίτηση της τράπεζας, τη στιγμή που στηριζόταν σε εκτοκισμό και ανατοκισμό της μετακυλισθείσας στο δανειολήπτη εισφοράς του Ν. 128/75. Η ανωτέρω απόφαση έκρινε ότι είναι επιτρεπτός μόνον ο ανατοκισμός καθυστερούμενων τόκων και όχι ο ανατοκισμός προμηθειών και εξόδων, ακόμη και εάν τούτο έχει προβλεφθεί συμβατικά, καθώς μια τέτοια σύμβαση είναι ευθέως αντίθετη στο άρθρο 8§6 του Ν. 1083/1980 και στις διατάξεις των άρθρων 174, 178 και 179 ΑΚ. Η ανωτέρω απόφαση επισήμανε ότι ακόμη και με τελεολογική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων το συμπέρασμα είναι ίδιο, ενόψει του γεγονότος ότι κάθε απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής που θεσπίζει εξαίρεση πρέπει να ερμηνεύεται...

Περισσότερα

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – μηδενικές καταβολές

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – μηδενικές καταβολές

Με την υπ. αριθ. 721/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας έγινε δεκτή η αίτηση συνταξιούχου (εντολέας μας) για δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή από τα χρέη δυνάμει του Ν. 3869/2010 («υπερχρεωμένα νοικοκυριά»). Με την ανωτέρω απόφαση ρυθμίστηκαν οι οφειλές του αιτούντος με μηδενικές καταβολές επί οκταετία και εξαίρεση από τη διαδικασία ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας του. Ταυτοχρόνως διατάχθηκε η ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του αιτούντος και ορίστηκε εκκαθαριστής. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του αιτούντος (μακροχρόνια σοβαρή ασθένεια, ανεπαρκή εισοδήματα κλπ) επισημαίνοντας ότι τυχόν ορισμός χρηματικών δόσεων για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τη διαδικασία ρευστοποίησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα υποχρέωνε τον αιτούντα σε ανέχεια, με αποτέλεσμα στην περίπτωσή του να πλήττεται καίρια η αξία του ανθρώπου και μάλιστα μέσω έκδοσης δικαστικής απόφασης, γεγονός που θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 2§1 του Συντάγματος που επιτάσσει ότι πρωταρχική υποχρέωση της οργανωμένης Πολιτείας είναι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του...

Περισσότερα