Παροχή εξουσίας προς έκτακτη αύξηση μ.κ. Α.Ε.

Ι. Εισαγωγή Το μ.κ. αποτελεί τον πυρήνα της οικονομικής οργάνωσης της ΑΕ. Για τον λόγο αυτό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κατα-στατικού και σ’ αντίθεση με την εταιρική περιουσία, η οποία υ-πόκειται σε συνεχείς μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) παραμένει μια αμετάβλητη ποσότητα…